Sökning: "Fanny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Fanny Andersson.

 1. 1. Nu ska vi bråka elever : En systematisk litteraturstudie om svårigheter med att addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa i detta område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Evelina Clason; Fanny Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abstrakt nivå; bråk; konkret nivå; laborativa material; representationsformer; semiabstrakt nivå; semikonkret nivå; svårigheter; the gap.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka svårigheter elever kan stöta på när de ska addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa inom detta område i grundskolans tidigare år. Studien har utgått från en systematisk litteraturstudie, där data har samlats in genom vetenskapliga artiklar och avhandlingar utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. "14.53 Sverige under attack" : En studie om morgon- och kvällspressens förstasidesbilder vid terrorattentatet i Stockholm 2017. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Bäck; Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; terrordåd; Drottninggatan; Stockholm; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to analyse and examine which images the morning newspaper Dagens Nyheter and the tabloid paper Aftonbladet choosed to use on their front pages when reporting about the terrorist attack in Stockholm 2017. We also wanted to examine if there were any differences or similarities between morning newspapers and tabloids images on their front pages. LÄS MER

 3. 3. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER

 5. 5. "Varför har vi inte tänkt på det innan?" : En empirisk studie om elevers metakognitiva samtal vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fanny Andersson; Maja Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; metakognitiva färdigheter; metakognitiva samtal; metanivå; problemlösning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER