Sökning: "Fanny Andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden Fanny Andersson.

 1. 6. Vilken arbetsgivare väljer du? : En kvalitativ studie av hur socionomstudenter resonerar kring privata och offentliga arbetsgivare inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Johansson; Fanny Andersson; [2017]
  Nyckelord :social work; public sector; private sector; Herzberg’s two factor theory; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social work students reason upon their future employer within social work. The analysis was based on three issues; how social work students reason around employments within the public sector, how they reason about employments in privately owned companies as well as which elements is considered significant when social work students chose their future employer. LÄS MER

 2. 7. Hur fritidshem formar elevinflytande - en studie med samlingen som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fanny Kristiansson; Sofie Andersson; [2016]
  Nyckelord :barn; elevinflytande; fritidshem; pedagog; samling;

  Sammanfattning : Denna studie berör pedagogers och barns syn på elevinflytande i fritidsverksamheten med fokus på samlingen. Detta diskuteras och problematiseras med hjälp av teorin samt tidigare forskning kring samling och elevinflytande. LÄS MER

 3. 8. På jakt efter det erfarna landskapet : skillnader mellan hur landskap konstrueras när det kroppsligen erfars och hur det konstrueras i planeringens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niklas Andersson; Fanny Sundberg; [2016]
  Nyckelord :landskap; diskursanalys; diskursteori; landskapsanalys; metod för landskapsanalys; landskapsplanering; erfara landskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om landskap och planering, mer bestämt om olika landskapssyner och hur de återspeglas i planeringens beslutsunderlag. Planerare och medborgare tenderar att värdera landskap och platser olika. LÄS MER

 4. 9. ”FITTRANSPLANTATION” En kvalitativ studie om eventuellt styrande normer och värderingar i relation till förlossning samt mödrars skador som uppkommit i samband barnafödande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Andersson Catic; Fanny Smith; [2015-10-05]
  Nyckelord :Förlossning; naturligt; riktig kvinna; könsnormer; skam;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en kvalitativ studie skriven av två socionomstudenter som studerar vid Göteborgs Universitet, studien är baserad på totalt fem semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att undersöka mödrars eventuella skador som uppkommit i samband med sin egen förlossning. LÄS MER

 5. 10. Employee Referral Vad driver anställda att rekommendera potentiella medarbetare till en tjänst? : - För företag med rekryteringsbehov.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Andersson; Fanny Schmidinger; [2014]
  Nyckelord :Employee referral; recommendation; motives; factors; intrinsic and extrinsic motivation; Word-of-Mouth; recruitment method.; Employee Referral; rekommendation; motiv; faktorer; Word-of-Mouth; inre och yttre motivation; rekryteringsmetod;

  Sammanfattning : Problem: För att skapa ett starkt employer brand ska arbetsgivaren inneha positiva associationer hos potentiella medarbetare, vilket bidrar till att mindre resurser krävs för att finna den efterfrågade kompetensen. Då en rekommendation handlar om att yttra sig förmånligt blir betydelsen av medarbetares rekommendationer viktig för företagets employer brand. LÄS MER