Sökning: "Fanny Arulf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Arulf.

  1. 1. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
    Nyckelord :hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. LÄS MER