Sökning: "Fanny Banerup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Banerup.

  1. 1. Personalens påverkan av verksamhetens renommé – En studie om sambandet mellan motivation och renommé i hotellbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Frida Bengtsson; Fanny Banerup; [2014]
    Nyckelord :Renommé; Motivation; Identitet; Arbetsglädje; Human Resource Management; Personalomsättning; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER