Sökning: "Fanny Dahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Dahlén.

  1. 1. “JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER