Sökning: "Fanny Götrick"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Götrick.

  1. 1. Kan elektroniska påminnelser förbättra följsamheten till läkemedel hos patienter som långtidmedicineras?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Fanny Götrick; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Följsamhet till en behandling är när patienten följer den planerade behandlingen. En sämre följsamhet kan bero på att patienten inte tar sitt läkemedel i rätt tid eller i rätt dos, inte förnyar sina recept i tid eller att patienten inte följer de rekommendationer som ingår i behandlingen angående deras hälsa. LÄS MER