Sökning: "Fanny Gren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Gren.

 1. 1. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan : en kvalitativ studie av företag inom redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marina Timhagen; Fanny Wester; [2017]
  Nyckelord :Accounting; digitalization; digitization; strategy; change process; professional bureaucracy; profession; machine bureaucracy; Redovisningsbranschen; digitalisering; strategi; förändringsprocess; professionell organisation; profession; maskinbyråkrati;

  Sammanfattning : Det är inte mycket i vår vardag som undkommit att påverkas av digitaliseringens framfart. Mycket handel sker idag över internet och våra bankärenden görs idag allt mer frekvent genom mobiltelefonen. Utvecklingen pekar mot att konsumenter av olika produkter och tjänster blir allt mer digitala i sin relation med olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Skapande och återskapande av genus i läromedel. Diskursanalys av läromedel i historia och naturvetenskap med avseende på genus.

  C-uppsats,

  Författare :Jesper Nordén; [2011]
  Nyckelord :Genus; kön; historia; naturvetenskap; norm; anomal;

  Sammanfattning : Läromedel bör författas så att de överensstämmer med de normativa inslag som finns i skolverkets föreskrifter.Vi har därför undersökt läromedel i historia och naturvetenskap med avseende på hur dessa förhåller sig tillgenus och kön. LÄS MER