Sökning: "Fanny Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Fanny Larsson.

 1. 1. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 2. 2. När man jobbat ett tag kanske man kan lyfta blicken lite : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med onkologiska patienter i livets slutskede - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Klang; Helena Larsson; [2022]
  Nyckelord :onkologi; palliativ omvårdnad; sjuksköterska; transition;

  Sammanfattning : Introduktion: Palliativ omvårdnad syftar till att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, samt ge närstående stöd i sorgearbetet. Inom palliativ cancervård genomgår sjuksköterskan den palliativa transitionen genom vilken de utvecklas från att vara mer uppgiftsorienterad och styrda av rutiner, till att ha ett mer holistiskt synsätt och kunna överblicka de komplexa behoven patienten och dess anhöriga har. LÄS MER

 3. 3. "Jag är så gammal att jag känner om det är något skumt" : En kvalitativt intervjustudie om äldres kunskap och källkritik i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Larsson-Auna; Zanna Nordberg; [2022]
  Nyckelord :source criticism; social media; elderly; swedes; media; digital literacy; media literacy; misinformation; fake news; digital divide; qualitative research; källkritik; sociala medier; äldre; svenskar; media; digital kunskap; mediakompetens; falsk information; fake news; digitala klyftor; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och för generationer födda innan internets intågande i hemmen har inte användandet av internet och sociala medier alltid varit en självklarhet. Därför undersöker denna studie hur sociala och personliga aspekter hos svenska personer över 70 år påverkar motivation och attityd i användandet av sociala medier, hur de upplever sin digitala kunskap, hur de upplever att de förhåller sig källkritiskt till information på sociala medier och om de sprider informationen vidare. LÄS MER

 4. 4. Skyddat boende som ekonomiskt bistånd : Vilket ansvar har kommunen för våldsutsatta kvinnor och vilken rätt har våldsutsatta kvinnor att få bistånd i form av skyddat boende av kommunen

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor har varit ett problem i samhället men är även fortsatt ett problem idag. Syftet med uppsatsen är att belysa vilket ansvar som kommunen har gentemot våldsutsatta kvinnor men även att särskilt utreda insatsen skyddat boende som ekonomiskt bistånd samt vilken karaktär insatsen har ifråga om rättighet, skyldighet eller möjlighet. LÄS MER

 5. 5. OSKULDSINTYGET : En kvalitativ studie om kvinnors sexuella begränsningar inom hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Fanny Eriksson; Amanda Larsson Durgé; [2021]
  Nyckelord :” Honor and sexuality”; ” Innocent certificate”; ” Virginity operation”; ”Honor-related virginity operation in Sweden”; ”Honor-related violence against women”; ”Heder och sexualitet”; ”Oskuldsintyg”; ”Oskuldsoperation” ”Hedersrelaterad oskuldsoperation i Sverige”; ”Hedersrelaterat våld mot kvinnor”;

  Sammanfattning : Den hedersrelaterade problematiken i Sverige är idag långt ifrån löst och en förfrågan om ett oskuldsintyg eller en oskuldsoperation har blivit allt vanligare i samhället.  Syftet: Är att undersöka hur kvinnors sexualitet begränsas i en hedersrelaterad kontext i Sverige från ett professionsperspektiv. LÄS MER