Sökning: "Fanny Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Fanny Svensson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Carlbaum; Fanny Svensson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; endometrios; kunskap; kvinnor; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. LÄS MER

 2. 2. Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Byhmer Svensson; Olivia Gustafsson; Ida Tornberg; [2022]
  Nyckelord :Size chart; Measurement chart; Fit; Assortment planning; Returns; Size strategy; Profitability; Måttlista; Passform; Storlekssystem; Sortimentsplanering; Returer; Storleksstrategi; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. LÄS MER

 3. 3. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Svensson; Fanny Brånalt; [2022]
  Nyckelord :torg; public space; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Den offentliga ytan är under förändring. I takt med att sociala aktiviteter allt mer sker i privatiserade eller digitala miljöer minskar användningen av den offentliga ytan. Offentliga miljöer är betydande mötesplatser i staden och är viktiga för ett hälsosamt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten : - en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Larsson; Fanny Svensson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; bemanning; litteraturöversikt; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetsmiljö är ett område som inte alltid prioriteras. Dåliga arbetsförhållanden kan riskera patientsäkerheten. Mer än hälften av alla vårdskador som inträffade år 2019 bedömdes vara undvikbara. LÄS MER

 5. 5. "Man har som lärt sig att vi ska vara otrygg" : Unga kvinnors upplevda otrygghet på offentliga platser - ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fanny Vestman; Jonna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Unsafety; young women; public places; learning; Otrygghet; unga kvinnor; offentliga platser; lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för unga kvinnors upplevda otrygghet på offentliga platser i Örnsköldsvik. Studien synliggör orsaker till att känslan av otrygghet uppstår och belyser dess konsekvenser. Upplevd otrygghet undersöks med hjälp av fyra semistrukturerade fokusgruppintervjuer. LÄS MER