Sökning: "Fanny Wall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Wall.

 1. 1. Återhämtning i gröna miljöer vid fysisk och psykisk ohälsa - en kartläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Fanny Boberg; [2012]
  Nyckelord :natur; hälsa; rehabilitering; kroppslig; mental; stress; Patrik Grahn; Roger Ulrich; Kaplan och Kaplan; Matilda Annerstedt; Johan Ottosson;

  Sammanfattning : Dagens prestationsinriktade samhälle med den stress det innebär, medför att utbrändhet med sjukskrivningar till följd, ökar. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning är tärande på kroppen, och kan på sikt ge upphov till en rad allvarliga sjukdomstillstånd, så som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och depression (Annerstedt, Matilda, muntligen, 2012-05-04). LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens påverkan på barn med koncentrationssvårigheter : En intervjustudie ur förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Sanna Bergenholtz; Fanny Wall; [2009]
  Nyckelord :Outdoor education; children with concentration difficulties; Utomhuspedagogik; barn med koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Children with concentration difficulties are to a great extent a problem in schools and therefore it becomes interesting to see how possibilities around these children can appear in pre-school. From a pre-school teacher’s perspective, the study aims to provide a deeper understanding of how outdoor education can influence children with concentration difficulties. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera miljö ”Sällan ett papper på väggen” : En undersökning om kommunikationsstrategier vid implementering av miljömål i två högstadieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Fanny Persson; [2008]
  Nyckelord :Environment; Communication; Environment Certifikation; Secondary school; Karl Weick; Communication theory; Understanding; Internalize; Identification; Profile;

  Sammanfattning : AbstractHeadline To communicate the environment, “Rarely a paper on the wall”, a study about communication strategies when it comes to internalize a policy in two secondary schools.Number of pages 42 (61 including enclosures)Author Fanny PerssonTutor Peder Hård af SegerstadCourse Media and communication CPeriod Autumn 2007/spring 2008University Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityPurpose/aim The purpose of this work was to see what channels of communication are to prefer when working with secondary school pupils, more concrete when speaking about the environment, about the profile of the school and democracy among the pupils. LÄS MER