Sökning: "Fanny Zakariasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Zakariasson.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitetsprincipen i praktiken - Hur tillämpas den familjerättsliga kontinuitetsprincipen i tingsrätterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnad; barnets bästa; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om vad som utgör barnets bästa är ständigt föremål för diskussion. Den här uppsatsen tar sikte på att förklara kontinuitetsprincipen i teori respektive praktik. Praktik i denna uppsats mening avser hur tingsrätter runt om i landet har tillämpat principen i vårdnadstvister. LÄS MER