Sökning: "Fantasi"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet Fantasi.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares delaktighet i barns fantasilek : "En fingertoppskänsla"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hjertqvist Nina; Angélica Persson; [2021]
  Nyckelord :Preschool teachers; imaginary play; participation; punctual perspective; relational perspective; intersubjectivity; Förskollärare; fantasilek; delaktighet; punktuellt respektive relationellt perspektiv; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram olika aspekter av förskollärares erfarenheter av att delta i barns fantasilek. Studien avser även att undersöka hur förskollärare blir och är delaktiga i barns fantasilek, samt hur detta påverkar hur lärandet tar sig uttryck. LÄS MER

 4. 4. Blivande förskollärares syn på den fria leken : Den fria lekens betydelse för förskollärarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Jahnke; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study aims to describe the phenomenon of free play and prospective preschool teachers' perceptions of free play in preschool. Their perceptions of what happens during free play for children's development and learning. The method used is a group interview with five prospective preschool teachers. LÄS MER

 5. 5. Fantasi, fantasi, fantasia! : att lära barn naturvetenskap på ett äventyrligt sätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebeca Nilsson; Linda Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Äventyrspedagogik; naturvetenskapligt fenomen; förskollärare; utomhuspedagogik; fantasi; kommunikation; didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kan använda sig av äventyrspedagogik för att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen. Fokus kommer ligga på förskollärarens kommunikation gentemot barngruppen, samt hur barnen reagerar på och tar emot det naturvetenskapliga fenomenet. Studien utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER