Sökning: "Farideh Babaee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Farideh Babaee.

  1. 1. Nationella provet i svenska i årskurs 9 ur ett andraspråksperspektiv

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ulrika Jussila; Farideh Babaee; Azadeh Hassani; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syfte: Tanken med vår uppsats är att ­ mot bakgrund av tidigare forskning om elever med annat modersmål änsvenska ­ undersöka hur en grupp elever upplevt, förstått och klarat skrivuppgiften i det nationella ämnesprovet isvenska i år 9.Huvudfråga: Det framgår både av forskning och av lärares erfarenhet att det finns skillnader mellan den ge-nomsnittliga eleven med svenska som modersmål och den genomsnittliga grundskoleeleven med annat moders-mål än svenska vad gäller språkliga färdigheter. LÄS MER