Sökning: "Faris Devic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Faris Devic.

  1. 1. KOLLEKTIVT BETEENDE PÅ FINANSMARKNADEN - En sociologisk undersökning av Game Stop fenomenet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Faris Devic; [2021-08-17]
    Nyckelord :kollektivt beteende; ekonomisk sociologi; interaktion online; Reddit; ritualer;

    Sammanfattning : Studien undersöker diskussionsforumet Reddit i samband med att en grupp på forumetbestämt sig för att massköpa Gamestops aktie. Författaren ämnar i studien svara på frågan,hur gruppen skapade en kollektiv identitet och vidare vilka skäl deltagarna gav för köpen. LÄS MER