Sökning: "Farligt"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet Farligt.

 1. 1. Påverkan av ny miljölagstiftning : En fallstudie om byggserviceverksamheters effektivitet i produktion samt ekonomi

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Andrea Markovic; Andreas Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Construction Services; Hazardous Waste; Efficiency; Finance; EnvironmentalLegislation; Recycling Companies.; Byggserviceverksamheter; Farligt avfall; Effektivitet; Ekonomi; Miljölagstiftning; Återvinningsföretag;

  Sammanfattning : Purpose:Every year, the construction industry generates the largest amount of hazardous wastethat occurs in Sweden. Hazardous waste is waste that can be hazardous to theenvironment and human health. LÄS MER

 2. 2. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 3. 3. En studie i TSFS 2014:96, Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Silvasti Antti; David Svanström; [2021]
  Nyckelord :Inland navigation; Inland waterways; Swedish transport agancy; Regulations; Shipping; Europe; Europa; Föreskrifter; Inlandssjöfart; Inre vattenvägar; Sjöfart; Transportstyrelsen;

  Sammanfattning : Inom Europa har länge bedrivits en framgångsrik och attraktiv inlandssjöfart som ett led inom transportkedjan där gods framför allt har flyttats över från vägnätet till sjöfarten. Då sjöfarten som transportsätt är ett mycket miljövänligt alternativ finns det utöver miljövinster även samhällsekonomiska vinster att göra. LÄS MER

 4. 4. Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Camilla Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Nanosäkerhet; epitaxi; arbetsplatsrisk; aerosol; hälsorisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. LÄS MER

 5. 5. En teknisk jämförelseanalys mellan prefabricerade KL-trä och träbaserat hybrid stomsystem - fukt, brand och ljud

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Richard Persson; Jacob Thaning; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; Hybridkonstruktion; Träbaserad; Brand; Fukt; Ljud; Samverkansbjälklag; Jämförelseanalys;

  Sammanfattning : Genom en jämförelseanalys mellan KL-träkonstruktion och träbaserad hybridkonstruktion har för och nackdelar identifieras gällande fukt- brand- och ljudegenskaper. En undersökning sker utifrån möjligheten att uppnå högre ljudklasser än minimikrav för BBR samt en utformning för att klara brandteknisk klass REI60. LÄS MER