Sökning: "Fastighetsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Fastighetsbildning.

 1. 1. När blir liten tillräckligt stor? - En studie av bostadsfastigheter i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nelly Persson; Linnea Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :Bostadsfastighet; fastighetsstorlek; fastighetsbildningslagen; lämplighetskrav; bygglov; fastighetstaxering; tomt; planbestämmelser; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A property’s suitability is a central part of the Swedish Property Formation Act. It states that any creation or reformation of property must be suitable in regards to range, situation and other circumstances. LÄS MER

 2. 2. Bedöma bondebruk är ingen barnalek - Om skyddsregel för jordbruk i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elis Ekholm; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; jordbruksfastighet; jordbruk; bärkraftigt och utvecklat jord-bruk; standardtimmar; arbetstimmar; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Master of Science thesis addressing the protection rule for agriculture in the pro-perty formation law, 3 kap. 6 § Fastighetsbildningslag (1970:988). LÄS MER

 3. 3. Tillsammans på stranden? : Bildande av kombinationsfastigheter i strandskyddsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Noa Nobuoka; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; Strandskydd; Kombinationsfastighet; Fastighetsbildningslagen; Fastighetsrätt; Avstyckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att bilda kombinationsfastigheter inom strandskyddade områden. Strandskyddet begränsar möjligheten att bilda fastigheter och uppföra bebyggelse men i vissa undantagsfall kan fastighetsbildningsåtgärder tillåtas i strandskyddsområden. Högsta domstolen konstaterade i NJA 2022 s. LÄS MER

 4. 4. I vilken mån kan avstyckning och klyvning sammanföras i fastighetsbildningslagen? : Konsekvenser vid en eventuell langändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Yousef Mansour; [2023]
  Nyckelord :Splitting; severance; Land Survey; disputes; Property Formation Act; Klyvning; avstyckning; Lantmäteriet; tvister; fastighetsbildningslagen;

  Sammanfattning : Fastighetsbildning i Sverige är en process som innebär förändringar i fastighetsindelningengenom både nybildning och ombildning av fastigheter. Genom dessa åtgärder anpassasfastigheterna till förändrade behov och markanvändningen effektiveras. LÄS MER

 5. 5. Vem råder över vattnet? - En utredning av hur den vattenrättsliga rådigheten kan säkras med fastighetsrättsliga åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Dennis Brattefelt; Tom Laumola; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; damm; servitut; vattenkraft; rådighet; vattenverksamhet; fastighetsrätt; fastighetsbildningsprocessen; property formation; dam; easement; hydroelectric power; disposition; water enterprise; property law; cadastral procedure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the complex challenges arising from the recent reviews of permits for dams in Sweden, focusing on the crucial aspect of water resource disposition and its implications for property rights. By examining relevant literature, legal cases, and conducting interviews with professionals, this study uncovers patterns and potential solutions to address the issues at hand. LÄS MER