Sökning: "Fastighetsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet Fastighetsbolag.

 1. 1. Varför fastighetsbolag väljer gröna fastigheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charlotte Magnusson; Stefan A Sköldmo; Elin Tuvklint; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 4. 4. Vad menas med begreppet digitalisering? : En kvalitativ fallstudie om digitalisering och dess effekter inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ailina Li; [2022]
  Nyckelord :digitization; digitalisation; digital transformation; real estate industry; Digitisering; digitalisering; digital transformation; fastighetsbransch;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har generellt sett inte varit i samma digitala utvecklingsfas som hos andra branscher. Implementering av digitala teknologier har gått mycket långsammare. Sedan Covid-19 pandemins intåg har fastighetsbolagen behövt utveckla digital teknologi i en betydligt snabbare takt. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och lösningar vid projektering och byggande av flervåningshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Julia Grut; [2022]
  Nyckelord :Acoustics; Moisture; Wooden building; Multi-storey building; Knowledge Management; Akustik; Fukt; Trähus; Flervåningshus; Knowledge Management;

  Sammanfattning : Bygg- samt fastighetsbranschen står för cirka 21% av koldioxidutsläppen i Sverige. Detta är ett problem som behöver lösas eftersom Sverige år 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk med målet att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. LÄS MER