Sökning: "Fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet Fastighetsmäklare.

 1. 1. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 2. 2. Kan du leda dig själv, kan du leda andra : Självledarskapets uttryck i mäklaryrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hansson; Tobias Landin; [2021]
  Nyckelord :Självledarskap; Organisatoriskt ledarskap; Prestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur självledarskap tar sig uttryck i mäklaryrket, utifrån både ledar- och medarbetarperspektiv.  Metod: Efter att ha identifierat problemområde samt utformat en teoretisk referensram genomfördes totalt 11 semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Emotionell Intelligens : En studie baserad på sambandet mellan fastighetsmäklarens arbetsprestation och emotionell intelligens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kling Nicklas; Julia Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Trait Emotional Intelligence Questionnaire; Emotionell Intelligens; Trait emotionell intelligens; Arbetsprestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Title:  Emotional Intelligence - A study based on the relationship between real estate agents and emotional intelligence Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  Authors: Julia Sjöblom and Nicklas Kling Supervisor: Jonas Kågström Date: 2021 June    Aim: The purpose of the study is to investigate if and how emotional intelligence affects the real estate agent's work performance. Method: The study used a quantitative research method done with “"Trait Emotional Intelligence Questionnaire" short form” designed as an survey and this was sent out to real estate agents that are based in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 5. 5. Mäklarbranschens digitalisering : En kvalitativ studie om skapande av kundrelationer utifrån digitala resurser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Malin Engström; Hilda Rosenqvist Sirikwa; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsekonomi; fastighetsmäklare; kundrelation; digitalisering;

  Sammanfattning : Det primära syftet med denna uppsats är att undersöka hur digitaliseringens utveck- ling påverkar skapandet av kundrelationer för svenska fastighetsmäklare. Uppsatsen tar sitt ursprung i en teoretisk referensram som ligger till grund för analys av insam- lad data.  Empirin har samlats in genom en kvalitativ metod. LÄS MER