Sökning: "Fastighetsmäklarens upplysningsplikt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fastighetsmäklarens upplysningsplikt.

 1. 1. Fastighetsmäklarens påverkan på ansvarsfördelningen för faktiska fel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ante Nilsson; Andreas Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :16 § FML; 4:19 JB; mäklarens påverkan; real estate broker;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mäklaren påverkar på ansvarsfördelningen för faktiska fel i fastighet mellan en köpare och säljare. Vilka fel som köparen kommer att ansvara för enligt 4:19 JB utgår från vad denne hade kunnat finna vid en normal undersökningsplikt. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens ansvar och roll

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Hultstrand; Bejal Madlani; [2013]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare ansvar roll boarea lockpris svek FMI;

  Sammanfattning : En person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter är fastighetsmäklare. Förmedling tar sikte på att fastighetsmäklaren anvisar en motpart till sin uppdragsgivare och verkar för ett upprättande av köpeavtal mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens upplysningsplikt :  Avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lina Snihs; [2012]
  Nyckelord :Property law; Law about realtor’s obligations; Realtor’s responsibility to submit to good faith and fair dealing; Realtor’s liability to inform on physical errors; Property owner’s liability to inform on factual errors; Buyer’s liability to survey the property; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53.; Fastighetsmäklarrätt; Fastighetsrätt; Fastighetsmäklarlagen; Jordabalken; Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Fastighetsmäklarens upplysningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Köparens undersökningsplikt; Faktiska fel; Köprättsligt fel; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53;

  Sammanfattning : Vid en fastighetsöverlåtelse är det mycket information som ska utbytas på kort tid, mellan köpare, säljare och mäklare vad beträffar fastighetens fysiska skick och standard. I egenskap av en lojal, opartisk och sakkunnig person avseende fastighetsförsäljningar, har mäklaren ålagts en upplysningsplikt avseende sådant kring fastighetens skick som denne iakttagit, känner till eller annars har anledning att misstänka, som kan antas ha betydelse för köparen. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens roll i husköpet - rätten till provision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotte Myrebris Brodin; [2002]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att köpa hus är sannolikt den största affär vi gör i våra liv. Det är därför det är så viktigt att ta reda på vad som finns bakom fasaden. Som husköpare har man en undersökningsplikt. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Montan; [1998]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nya FML har nu varit i kraft i tre år. Jag tycker att det är lite för tidigt att säga om målen med den nya lagen har uppnåtts. Ett av målen var ju att komma tillrätta med missförhållandena i mäklarbranschen genom tydligare civilrättsliga handlingsregler för hur mäklaren skall uppträda. LÄS MER