Sökning: "Fastighetsrelaterade tjänster –Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fastighetsrelaterade tjänster –Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt.

  1. 1. Partnerskap mellan fastighetsbolag och serviceleverantörer : Hur ser det ut på den svenska kontorsmarknaden?

    Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

    Författare :Emelie Häll; [2011]
    Nyckelord :Kontorsfastigheter; Facility Management; tjänsteleverantör;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur relationen mellan fastighetsbolag ochserviceleverantörer ser ut på den svenska kontorsmarknaden, både hur den ser ut idag och hur denkommer att utvecklas i framtiden. Strategisk hantering av stödtjänster är något som kallas Facility management (FM), något jag börjar arbetet med att klargöra. LÄS MER