Sökning: "Fastighetstransaktioner Tax Proposal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fastighetstransaktioner Tax Proposal.

  1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
    Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER