Sökning: "Fastställande av rättsligt föräldraskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Fastställande av rättsligt föräldraskap.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 3. 3. Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; genusrättsvetenskap; familjeföreställningar; könsroller; genus; föräldraskap; kärnfamilj; heteronorm; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. LÄS MER

 4. 4. Rättsligt moderskap vid surrogatarrangemang - En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; surrogatarrangemang; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att med en rättsdogmatisk metod undersöka hur fastställande av rättsligt föräldraskap förhåller sig till gränsöverskridande surrogatarrangemang. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka om ett vägrande att erkänna en utländsk dom som strider mot mater est-regeln är förenlig med principen om barnets bästa. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskap för transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; transperson; fastställande av föräldraskap; föräldrabalken; assisterad befruktning; adoption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 skedde en lagändring av föräldrabalken med syftet att fastställa föräldraskap för transpersoner. Syftet med denna uppsats är att redogöra för den nuvarande rättsliga regleringen av föräldraskap för personer som ändrat könstillhörighet. LÄS MER