Sökning: "Fatah Viarr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatah Viarr.

  1. 1. Utvärdering av glasfiberrör för ramkonstruktion : Alternativa material och design

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Fatah Viarr; Daniel Damerji; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning :  Better Shelter is an organization that provides temporary shelter units for refugees in the nearby areas. The organization needs to evaluate the current glass fiber pipes in the framework construction to be able to replace the component with a less costly alternative. In this thesis focus is put on the structural analysis of the glassfiber pipes. LÄS MER