Sökning: "Fathers experience"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Fathers experience.

 1. 1. Välmående hos utrikesfödda föräldrar under postpartum-perioden jämfört med inrikesfödda föräldrar samt riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa : En kvantitativ studie med deskriptiv & explorativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nerué Osman; [2021]
  Nyckelord :Mental Illness; Parental Stress; Risk Factors; Foreign-born; Swedish-born; Mental Well-Being; Well-Being; Psychological Well-Being; Postpartum; Psykisk ohälsa; Föräldrastress; Riskfaktorer; Utrikesfödd; Inrikesfödd; Välmående; Psykologiskt välmående; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum är en utmanande tidsperiod med ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrar. De flesta studier som har genomförts har undersökt inrikesfödda mödrar. Det saknas studier som undersöker postpartum-relaterad psykisk ohälsa hos utrikesfödda föräldrar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsdepression hos mannen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Engelin; Magdalena Westergren; [2021]
  Nyckelord :Experience; fathers; participation; postpartum depression; support interventions; Delaktighet; fäder; postpartumdepression; stödinsatser; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Stora livsförändringar som till exempel barnafödande innebär ofta stora påfrestningar, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Postpartumdepression (PPD) är ett sjukdomstillstånd som drabbar modern men även fadern och inte minst hela familjen. LÄS MER

 3. 3. Vilka coping-strategier använder sig föräldrar av för att klara av den omställning som följer av att ha ett barn med typ 1 diabetes? : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :type 1 diabetes; children; parents; stress; anxiety; coping; typ 1-diabetes; barn; föräldrar; stress; oro; coping strategi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes är krävande på många olika sätt. Många föräldrar till barn med typ 1-diabetes blir utbrända på grund av den stress och oro som följer. LÄS MER

 4. 4. Självupplevda problem för unilateralt transfemoralt amputerade föräldrar i vardagen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Matilda Sandin; Roger Ivholm; [2020]
  Nyckelord :prosthesis; transfemoral; amputees; parenting; quality of life; ortopedteknik; transfemoral amputation; föräldraskap; livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en transfemoral (TF) amputation har en stor inverkan på den amputerades liv med bl.a. större risk för fall, lägre gånghastighet och smärta. I dag är utbudet av kvalitativa studier som visar på hur TF-amputerade upplever sin vardag, mycket begränsat. LÄS MER

 5. 5. Jämställda pappor? : En intervjustudie om pappors upplevelse av jämställdhet i föräldrablivandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Outi Marttila; Siri Skoglund; [2020]
  Nyckelord :gender equal parenting; fathers; transition to parenthood; social structures; thematic analysis; jämställt föräldraskap; pappor; föräldrablivande; sociala strukturer; tematisk analys;

  Sammanfattning : I Sverige har normerna kring och synen på faderskap länge varit i förändring och idag både eftersträvas och uppmuntras jämställt föräldraskap. Jämställdhet i föräldraskapet mäts ofta kvantitativt och saknar kvalitativa nyanser. LÄS MER