Sökning: "Fatime Bakiu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatime Bakiu.

  1. 1. Sjuksköterkans upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvård : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Rosemarie Andersson; Fatime Bakiu; Maria Elmblad; [2018]
    Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; stress; KASAM; sjuksköterska; teamsamverkan;

    Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården kan utsättas för stor arbetsbelastning. LÄS MER