Sökning: "Febe Hindsfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Febe Hindsfors.

  1. 1. Självledarskapsom strategi. Kan vi leda oss själva bort från den negativa stressen och kan fysisk aktivitet underlättaprocessen?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Ernst Holm; Febe Hindsfors; [2021-09-02]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; hälsa; självledarskap; stress;

    Sammanfattning : Introduktion: Stress är ett ökande problem i dagens samhälle och självledarskap har visat sig kunna förebygga stress på en individuell nivå. Det saknas däremot studier som undersöker självledarskap i samband med vart stressen kommer från. LÄS MER