Sökning: "Feedback på arbetsprestationer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Feedback på arbetsprestationer.

 1. 1. Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Jansson; Alexander Wiksten; [2021-11-24]
  Nyckelord :Generation Z; Interpersonell tillit; Kommunikation; Integritet; Deltagande i beslutsfattande; Feedback på arbetsprestationer; Empowerment; Välvilja; Överordnades förmåga;

  Sammanfattning : De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. LÄS MER

 2. 2. Att ge eller att inte ge : En studie om projektledares arbete med återkoppling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Ahlénius; Lovisa Öst; [2016]
  Nyckelord :project; feedback; negative feedback; projekt; återkoppling; negativ återkoppling; samtal; svåra samtal;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vår uppsats är att återkoppling behövs som verktyg på en arbetsplats för att få medarbetare att trivas. Detta har i grund och botten anknytning till vårt behov av att känna oss accepterade och av att känna samhörighet. Forskning har visat att bekräftelse från omvärlden är en viktig del för individens självbild. LÄS MER

 3. 3. Performance Management : – En kvalitativ studie av ledares upplevelser av målstyrningsverktyget Performance Management

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Josefine Israelsson; [2009]
  Nyckelord :Performance Management; arbetsprestation; målstyrningsverktyg; strategisk HR och ledarskap;

  Sammanfattning : Performance Management är en process som syftar till att säkerställa att alla inom en organisation arbetar i samma riktning. Detta uppnås genom att öka tydligheten kring organisationens strategiska mål samt koppla dessa till medarbetarens individuella mål. LÄS MER