Sökning: "Felicia Ahrland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Ahrland.

  1. 1. Vad är det som övervakar mig? En studie om ungdomars medvetenhet kring personaliserade flöden och digital källkritik

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Felicia Ahrland; Sarah Lindahl; [2018]
    Nyckelord :Algoritmer; filterbubbla; källkritik; ekokammare; medvetenhet; individualiserat flöde; digitala plattformar; tonåringar;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur ungdomar som växt upp i en digital värld förhåller sig källkritiskt till information de tar del av på digitala plattformar, hur medvetna de är angående personaliseringen på internet och hur det påverkar deras flöde. Syftet med studien är att ta reda på hur unga förhåller sig till och upplever de uppkomna effekterna som följd av deras användande. LÄS MER