Sökning: "Felicia Alfredsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Felicia Alfredsson.

 1. 1. “Musik är inte något man kan eller inte kan” : En studie om förskollärares självförtroende inom musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Wetterberg; Felicia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Music; preeschool teacher; music education; self confidence; music didactic competens; Musik; Förskollärare; Musikundervisning; Självförtroende; Musikdidaktisk kompetens;

  Sammanfattning : I följande studie genomfördes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ undersökning om förskollärares självförtroende i musikundervisning. Tidigare forskning belyser musikundervisning i förskolan som något väldigt betydelsefullt för barn och deras utveckling men att omfattningen i praktiken visat sig beroende av respektive förskollärares självförtroende i ämnet. LÄS MER

 2. 2. "ÖPPNA ÖGON OCH STORA ÖRON" : - Förskollärarnas arbete med barns delaktighet i den fria leken, om barns mellanmänskliga möten och intersubjektivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Alfredsson; Felicia Hirsikangas; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fri lek; intersubjektivitet; relationellt perspektiv; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studien var att undersöka vilka metoder och verktyg som förskollärare kan använda sig av för att stödja barns delaktighet i den fria leken. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats där åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare har stått för det insamlade datamaterialet. LÄS MER

 3. 3. Är du och din elbil skyddade vid laddning via laddstolpe?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Astrid Brettmar; Felicia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :ISO 15118; OCPP; elbilsladdning; säkerhetsbrister;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att fordonsindustrin har förändrats och påverkats av konsumenternas ökade intresse och medvetande om miljöpåverkan. Under de senaste åren har mängden elbilar ökat vilket leder till fler attacker utförs. Därför behöver användarna och tillverkarna bli medvetna om eventuella risker. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av komplementära behandlingsmetoder för patienter inom palliativ vård : en litteratur studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marielle Alfredsson; Felicia Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; Komplementära behandlingsmetoder; Sjuksköterska; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Vård av patienter i behov av palliativ vård innebär att sjuksköterskans huvudfokus är att symtomlindra patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Symtom är subjektivt och upplevs olika, interventionerna grundar sig i självbestämmande, sociala sammanhang, strategier samt symtomlindring för att individen ska kunna leva värdigt och med största välbefinnande till livets slut. LÄS MER