Sökning: "Felicia Axelin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Axelin.

 1. 1. Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Robin Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :digitalisering; big data; molntjänster; revisionsprocess; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Juliana Nieminen; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; krishantering; restaurangbranschen; covid-19; narrativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spredsig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassasig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. LÄS MER

 3. 3. riktlinjer med litet “r” - En granskning av Världsbankens efterlevnad av sina egna riktlinjer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Erica Allison; [2018]
  Nyckelord :Världsbanken; WCD; riktlinjer; dammar; Nam Theun 2; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att studera om Världsbanken, som ledande finansiär av dammbyggen, följer sina egna riktlinjer vid projektet Nam Theun 2 i Laos. NT2 är ett enormt dammprojekt som påverkat 100 000-tals människor och flera hektar viktiga naturliga miljöer, oftast med negativa följder. LÄS MER