Sökning: "Felicia Falkeling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Falkeling.

  1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
    Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

    Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER