Sökning: "Felicia Gruber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Gruber.

  1. 1. Dashboard - ett verktyg för beslutstöd

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Felicia Gruber; Frida Björklund; [2018]
    Nyckelord :Business Intelligence; dashboard; design; kommunikation; KPI; Technology and Engineering; Business and Economics;

    Sammanfattning : De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. LÄS MER