Sökning: "Felicia Hamrin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Hamrin.

 1. 1. Boksamtal i klassrummet : En studie av hur undervisande svensklärare använder boksamtal som ett verktyg för att uppmuntra elevers läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; läslust;

  Sammanfattning : Idag råder stor oro i skolans värld, då många elever inte har ett intresse för böcker. Denna brist på intresse resulterar i minskad kunskap kring läsförståelse samt bristfällig fantasi hos eleverna. Många lärare upplever att boksamtal inte bara ökar elevernas läslust, utan även utvecklar deras läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. De bortglömda kvinnorna? : En kvalitativ intervjustudie hur lärare i mellanstadiet arbetar för att lyfta kvinnor i sin historieundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; läromedel; läroböcker; kvinnoperspektiv; jämställdhetsuppdrag;

  Sammanfattning : Alla Sveriges skolor har ett jämställdhetsuppdrag som innebär att all personal aktivt ska arbeta för en jämställd undervisning. All personal inom skolan ska fokusera på alla människors lika värde, individens frihet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Gas Chromatography-Mass Spectrometry of Volatile Organic Compounds from four Species of Grass Extracts from known Oviposition sites for Malaria Vectors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Cagenna Linne Magendran; Felicia Karlahag; Amanda Hamrin; Madeleine Lövås; [2020]
  Nyckelord :VOC; SPE; UAE; terpener; malariavektor;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att äggläggande malariavektorer attraheras till vissa flyktiga organiska ämnen (VOC) som finns i olika gräsarter. Syftet med den här studien var att verifiera att flyktiga organiska ämnen finns i fyra olika gräsarter från Kenya; Panicum repens,Cynodon dactylon och Cyperus papyrus med Pennisetum setaceum rubrum som kontroll förde andra gräsarterna. LÄS MER