Sökning: "Felicia Ivarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Ivarsson.

 1. 1. What drives the price development of cryptocurrencies? An empirical study of the cryptocurrency market.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Asplund; Felicia Ivarsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Cryptocurrencies; Bitcoin; Ethereum; Ripple; Litecoin; Panel Data; Risk-adjusted Return;

  Sammanfattning : The novelty, the rapid growth rate and the high volatility of cryptocurrencies have led to great uncertainty without any consensus on whether cryptocurrency is a medium of exchange or a speculative investment. This uncertainty raises the question of what actually drives the price development of cryptocurrencies. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat : metod, teori och tillämpning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Ivarsson; Felicia Wendel; [2017]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; urban miljö; blå-grön infrastruktur; klimatanpassning; urbanisering;

  Sammanfattning : Uppvärmningen av klimatet leder till växlande perioder av torka och översvämningar (Kjellström, 2013). En global ökning på 2 grader skulle i Sverige innebära en ökning på 1-2 grader under sommaren och 2-5 grader under vintern, vilket motsvarar det dubbla (WWF, 2017). Många städer i Sverige består till stora delar av hårdgjorda ytor. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av platser att anlägga fickparker på med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Felicia Ivarsson; Samuel Sundin-Anders; [2016]
  Nyckelord :Pocket park; densification; multi criteria analysis; ranking; geographic information system GIS ; Fickpark; förtätning; multikriterieanalys; rangordning; geografiskt informationssystem GIS ;

  Sammanfattning : Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att hitta platser att anlägga fickparker på. LÄS MER