Sökning: "Felicia Jonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Felicia Jonsson.

 1. 1. ”Det är okej att visa känslor och vara man” : En kvalitativ studie om hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor på arbetet.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felicia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Män; kvinnodominerade yrken; genusordning; maskulinitet;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor förväntas arbeta inom olika sektorer, vilket ofta leder till könsdiskriminering av något slag. Män som arbetar i kvinnodominerade yrken framställs som feminina på grund av de stereotypa föreställningarna som florerar i samhället. LÄS MER

 2. 2. “Det är liksom, sova, vakna, gå till skolan, samma gamla tråkiga dag” : En kvalitativ studie om gymnasieungdomars upplevelser kring sin samtid samt tankar och känslor kring sin framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Jonsson; Matilda Rosén; [2017]
  Nyckelord :Ungdomar; samtid; framtid; stress; förväntningar; valmöjligheter;

  Sammanfattning : Det nuvarande samhällsklimatet innefattar bland annat en allt mer kravfylld arbetsmarknad. Detta innebär att ungdomar behöver tänka mer strategiskt och ansvarsfullt vid val av studier för att det ska leda till en anställning i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Gymnasiestudenters uppfattningar om allvarlighetsgraden i partnervåld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Öhman; Karolina Jonsson; [2016]
  Nyckelord :kriminalitet; partnervåld; uppfattningar; allvarlighetsgrad; könsskillnader;

  Sammanfattning : Introduktion: Partnervåld är ett fenomen som leder till allvarliga konsekvenser både påindivid- och samhällsnivå. Prevalensen för partnervåld har visat sig vara lika stor blandbåde kvinnor och män. LÄS MER

 4. 4. Språket som problem i problemlösning : En studie med fokus på lärares arbete med andraspråkselever i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Erica Jonsson; Felicia Vingevik; [2015]
  Nyckelord :Andraspråkselever; problemlösning; matematikundervisning; de matematiska förmågorna;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur utvalda grundskollärare i de tidigare åren arbetar med andraspråkselever i matematikundervisningen med fokus på problemlösning. Detta då vi visste att språket har en betydande roll i matematiken och är en kritisk aspekt för andraspråkselever. LÄS MER