Sökning: "Felicia Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Felicia Jonsson.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Stress - vårdpersonals erfarenheter och copingstrategier : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Felicia Jonsson; Marléne Tängman; [2022]
  Nyckelord :coping; strategies; stress; nursing staff; coping; strategier; stress; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett globalt ökande problem. Negativa effekter av stress inkluderar bland annat försämrat välmående och hälsa för vårdpersonal och nedsatt vårdkvalitet. Konsekvenser av stress på samhällsnivå kan innebära långa sjukskrivningar med ökade ekonomiska kostnader för individ, arbetsgivare och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om människokroppen som arbetsområde : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Human body; Perception; Phenomenography; Preschool and Preschool teacher; Fenomenografi; Förskola; Förskollärare; Människokroppen och Uppfattning;

  Sammanfattning : The human body is a central part of a person and includes many different parts. The purpose of the study is to contribute with knowledge about preschool teachers’ view of the human body as a work area in preschool. The study is based on a phenomenographic approach. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om professionella aktörers arbete med relationsskapande och delaktighet för ungdomar på HVB-hem : En socialpedagogisk undersökning om relationsskapande och delaktighet under praktiskt behandlingsarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Felicia Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; barn och unga; medverkan; samhällsvård; relationsskapande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Attityder och matematikprestationer : En litteraturstudie gällande hur attityder och uppfattningar relaterar till matematikprestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Blomberg Forslind; Felicia Schlein Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Attityd; uppfattning; beteende; matematik; prestation; elev; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Detta konsumtionsarbete syftar till att undersöka hur attityder till, och uppfattningar om matematik relaterar till beteenden som påverkar elevers matematikprestationer, främst under årskurs F–3. För att undersöka detta har vi sökt, behandlat och analyserat artiklar som berör både lärares och elevers attityder och uppfattningar gentemot matematik och lärande. LÄS MER