Sökning: "Felicia Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Felicia Karlsson.

 1. 1. "Det är inte så att vi sammankopplar de här ärendena" : En kvalitativ studie om medias framställning av mäns sexualiserade våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; misstänkt våldtäkt; mäns våld mot kvinnor; framställning av mäns våld mot kvinnor; samhällsstruktur; idealiskt offer; makt; kontroll- och maktbehov; underordnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka framställningen och ansvarsfördelningen av kvinnor och män i mediers rapportering av mäns våld mot kvinnor. Med grund av Metoo-rörelsen anser jag att det idag finns en samhällelig gemensam medvetenhet och förståelse av mäns våld mot kvinnor, som bör framgå i rapporteringen om våldet. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskoleklassen Read aloud in the preschool class : En kvalitativ undersökning med fyra verksamma lärare i förskoleklassen A qualitative study with four active teachers in the preschool class.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Felicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Reading-aloud; teacher; pupils; reading comprehension; language development; Högläsning; lärare; elever; läsförståelse; språkutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När aborträtt och rätt till liv krockar : En kvalitativ innehållsanalys om hur dagstidningar framställer bilden av abort och abortvård i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Kilstam; [2020]
  Nyckelord :Abortion rights; abortion resistance; autonomy; mass media; midwife; Aborträtt; abortmotstånd; autonomi; massmedia; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomgår 35000–38000 kvinnor abort i Sverige. Upplevelser av autonomi, skuld och skam finns beskrivet. En stor del av den svenska befolkningen läser dagstidningar varje dag och massmedia anses ha en viktig roll angående opinionsbildningen. LÄS MER

 4. 4. Arbete för främjande av goda levnadsvanor hos barn i förskolan. : en kvalitativ intervjustudie om förskollärares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Klara Karlsson; Felicia Kronberg; [2020]
  Nyckelord :Children; health promotion; living habits; preschool; preschool teachers; Barn; förskola; förskollärare; hälsofrämjande arbete; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Studiens inledning ger en övergripande bild över hur ojämlikhet i hälsa bland barn i Sverige ökar och att det därför är viktigt att främja goda levnadsvanor, som fysisk aktivitet och kost, hos barn för att de ska kunna utveckla en god hälsa senare i livet. Förskolan kan utgöra en betydelsefull arena i arbetet för jämlik hälsa genom att verka socialt och utjämnande, då förskolan är en plats där så många barn spenderar en stor del av sina tidiga levnadsår. LÄS MER

 5. 5. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER