Sökning: "Felicia Rådberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Rådberg.

  1. 1. An investigation of potential predictors for predicting consumer intentions towards purchasing fish from aquaculture

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rebecka Andersson; Felicia Rådberg; [2020-02-21]
    Nyckelord :Aqvaculture; Fish Consumption; Theory of planned behavior;

    Sammanfattning : .... LÄS MER