Sökning: "Felicia Sandersnäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Sandersnäs.

  1. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
    Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER