Sökning: "Felicia Steiner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Steiner.

  1. 1. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
    Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

    Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER