Sökning: "Felicia Svedin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Svedin.

 1. 1. Revisionskvalitet i onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Felicia Svedin; [2022]
  Nyckelord :Going concern; audit quality; audit tenure; client size; audit firm size; audit gender; Fortlevnad; revisionskvalitet; uppdragslängd; klientens storlek; revisionsbyråns storlek; revisorns kön;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsbyråns storlek, uppdragslängden hos klienten, klientens storlek och revisorns kön påverkar revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar och således har en påverkan på revisionskvaliteten. Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod där data samlats in genom innehållsanalys av sekundärdata i form av årsredovisningar och revisionsberättelser. LÄS MER

 2. 2. BIM inom offentlig fastighetsförvaltning : Hur relevant information kan tillhandahållas med BIM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alexandra Svedin; Felicia Ylvén Engman; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; operation and maintenance; information need; BIM; fastighetsförvaltning; tillsyn och skötsel; informationsbehov;

  Sammanfattning : Syfte: Bristerna på informationsöverföringen mellan de olika faserna i en byggnads livscykel har en negativ inverkan på förvaltningen. På grund av de komplexa informationsmängderna bör förvaltningen specificera vilken information de vill få levererad från projekteringen. LÄS MER