Sökning: "Felicia Thornander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Thornander.

  1. 1. Varför slänger vi hela saker? - En studie om människors resonemang kring försäljning, återbruk och slängande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Felicia Thornander; [2018]
    Nyckelord :Avfall; beteende; cirkulär; ekonomi; återbruk; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : In a circular economy all materials and resources should be used for as long as possible, therefore waste management is a crucial part. This study aims to map the reasons behind how people chose to handle things they no longer want. LÄS MER