Sökning: "Felicitas Rittershausen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicitas Rittershausen.

  1. 1. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
    Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER