Sökning: "Felix Bellak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Bellak.

  1. 1. DIGITALISERING INOM SVENSK ELITFOTBOLL En explorativ studie för att kartlägga användningen av informationsteknologi i svensk elitfotboll

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Felix Bellak; Johannes Carli; [2019-08-07]
    Nyckelord :Fotboll; Informationsteknologi; Digitalisering; Big Data;

    Sammanfattning : Digitalization is constantly taking place in society and information technology (IT)has become a major part of many industries. At the same time, sport has grown intoa billion-dollar industry and major international clubs have embraced digitalizationand become data-driven organizations that utilize IT in a variety of purposes. LÄS MER