Sökning: "Felix Dahlbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Dahlbäck.

  1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Felix Dahlbäck; [2021]
    Nyckelord :erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

    Sammanfattning : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. LÄS MER