Sökning: "Felix Franzén Leibnitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Franzén Leibnitz.

  1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
    Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER