Sökning: "Felix Franzén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felix Franzén.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Mobilapplikation som stöd för kognitiva nedsättningar : Undersökning och utveckling av ett tekniskt hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Franzén; [2015]
  Nyckelord :Kognitiva nedsättningar; Kognitiva hjälpmedel; Mobilapplikation; applikation;

  Sammanfattning : Kognitiva nedsättningar drabbar individens förmåga att ta emot, bearbeta och integrera information i hjärnan. Detta leder till försämrade möjligheter i vardagen. Flera studier har visat att kognitiva hjälpmedel kan göra livet enklare för drabbade individer. Däremot finns det fortfarande ett behov av vidareutveckling. LÄS MER

 3. 3. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER