Sökning: "Felix Fridén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Fridén.

  1. 1. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER