Sökning: "Felix Gyllenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Gyllenberg.

  1. 1. INTEREST RATE RISK : A comparative study aimed at finding the most crucial shift in interest rate curves for a life insurance company

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Felix Gyllenberg; Leonard Rudolf Åström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Risk management is applied in many financial institutions under regulatory supervision. Life insurance companies face many challenges to ensure policy holders of future payouts. LÄS MER