Sökning: "Felix Liedberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Liedberg.

  1. 1. Beteendemönster och ett narrativs betydelse i brädspel

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Felix Liedberg; [2017]
    Nyckelord :table-top; board game; table-top games; narrative; feelings; cybertext; moral; ethic; brädspel; narrativ; känslor; cybertext; moral; etik;

    Sammanfattning : Temat för detta examensarbete är brädspel, därför börjar studien med en genomgång av brädspelens historia. Därefter följer en generell genomgång av ett flertal berättartekniker. Detta görs för att ge kontext till resten av arbetet. LÄS MER