Sökning: "Felix Lissåker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Lissåker.

  1. 1. FinTech Start-up

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Linus Adolfsson; Eric Bonfre; Henrik Ivarsson; Felix Lissåker; Gustav Malmberg; Peter Möller; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER